انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی تربیتی

نام و نام خانوادگيمحمدعلی داوری  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9174736032

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته روانشناسی تربیتی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر کامران شیوندی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-هانیه رضاییان کارشناسي ارشد
2-الهام پورقلی  کارشناسي ارشد
3-علی اصغری کارشناسي ارشد
4-غزاله سنبل دل  کارشناسي ارشد
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: