انجمن علمي دانشجويي رشته علوم تربیتی

نام و نام خانوادگيسید امیر حسین مومنی زاده  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9037349328

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته علوم تربیتی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر جامه بزرگ


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- فاطمه همتی کارشناسي 
2-شکوفه اسدی  کارشناسي 
3-زهرا جعفرپور  کارشناسي ارشد
4-ایوب بابازاده   کارشناسي 
5-محمد پورمحمد  کارشناسي ارشد
6- زهرا سادات امین فخر  کارشناسي ارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: