انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات برنامه درسی

نام و نام خانوادگيریحانه محمدی   

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9105481370

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات برنامه درسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر مصطفی قادری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- فاطمه گرزین  کارشناسي ارشد
2-فرشته حجازی  دکتری
3-علی رضایی  دکتری
4-اکرم قائم پناه   کارشناسي ارشد
5-ابراهیم جهاندار دکتری
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: