انجمن علمي دانشجويي رشته تعاون و رفاه اجتماعی

نام و نام خانوادگيمیلاد صفایی   

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9357576453

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته تعاون و رفاه اجتماعی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر علی اکبر تاج مزینانی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- علیرضا چمن زار  کارشناسي 
2-مرضیه صادق  کارشناسي 
3-علی ربیعی کارشناسي 
4-مهدی محمدیان  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: