انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی اجتماعی

نام و نام خانوادگيرویا صباغ فرشی  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9301118679

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی اجتماعی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر شیرین احمد نیا  9122114152


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-فاطمه سادات طیرانی کارشناسي 
2-محبوبه زندخانه شهری  کارشناسي 
3-افرا میمی کارشناسي 
4-محمد حسین انصاری  کارشناسي 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: