انجمن علمي دانشجويي رشته جامعه شناسی

نام و نام خانوادگيافرا حامد زاده  

دانشجوي مقطعکارشناسي 

راه ارتباطي9392020386

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته جامعه شناسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر محمد مهدی خویی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-محمد علی ئی کارشناسي 
2-مهدی اسماعیلی  کارشناسي 
3-سارا نوری کارشناسي 
4-مصطفی خسروی  کارشناسي 
5-مهدی صادقی کارشناسي
6- فائزه نادری  کارشناسي

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: