انجمن علمي دانشجويي رشته جمعیت شناسی

نام و نام خانوادگينجمه باباپور  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9113100119

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته جمعیت شناسی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر مشفق    9124804717     m_moshfegh@yahoo.com  


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-سهیلا عطار تقی نیا کارشناسي ارشد
2-سهیلا مهری پور  کارشناسي ارشد
3-مریم حکیمی پور  کارشناسي ارشد
4-فاطمه حیدری کیا  کارشناسي ارشد
5-مینا زنگنه  کارشناسي ارشد
6- مهتاب حیدری کارشناسي ارشد

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: