انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات فرهنگی

نام و نام خانوادگيعلی خانمحمدی

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9391278594

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات فرهنگی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر نهال نفیسی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-محمدجواد خوش یاران کارشناسي ارشد
2-مهدی رحیمی  کارشناسي ارشد
3-پیمان رضاییه  کارشناسي ارشد
4-فرشاد قلابی  کارشناسي ارشد
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: