انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات زنان

نام و نام خانوادگيالهام کشاورز  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9217437324

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مطالعات زنان

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر کرمی


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1- زینب صبوری نژاد  کارشناسي ارشد
2-شیما علی آبادی  کارشناسي ارشد
3-شکوه روحانی کارشناسي ارشد
4-حانیه مینایی فر   کارشناسي ارشد
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: