انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی شهری و توسعه 

نام و نام خانوادگيمهسا غفوری نام  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9120211280

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته برنامه ریزی شهری و توسعه 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر خاکساری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-صالح خاکساری کارشناسي ارشد
2-زینب برهانیان  كارشناسي ارشد 
3-امیر فتحی كارشناسي ارشد 
4-مهدیه جلیلی  كارشناسي ارشد 
5-
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: