انجمن علمي دانشجويي رشته مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگينسترن عدنانی  

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي9128474512

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مددکاری اجتماعی

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر حمیده عادلیان       9153175864


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-ارشاد بیرانوند کارشناسي 
2-فاطمه گودرزی  کارشناسي 
3-زهرا جعفری کارشناسي 
4-فاطمه طالب همت   کارشناسي 
5-حمید قندی کارشناسي
6- کیمیا غلامی  كارشناسي

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: