انجمن علمي دانشجويي مالی و بانکداری

نام و نام خانوادگيمحمدجواد زارع   

دانشجوي مقطعکارشناسي ارشد  

راه ارتباطي912445495

دبير انجمن علمي دانشجويي رشته مالی و بانکداری 

 

 

 

نام و نام خانوادگي استاد مشاور:  دکتر میثم امیری


 

 

 

 

 

 

ساير اعضاي انجمن علمي دانشجويي

 

1-حسین پارساییان دکتری
2- افشین امینی  کارشناسي 
3- سمیرا فراهانی کارشناسي ارشد
4- آناهیتا شرفی    کارشناسي 
5-  
6-   

 

توضيحات در خصوص انجمن و آيين نامه ها و اساسنامه ها: