نام و نام خانوادگی: یوسف اسکندری 

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس روابط بین الملل 

ایمیل: -------------

شماره تماس:  48393501

   

 معاون مدیر فرهنگی


دریافت رزومه علمی و پژوهشی

-مشاور اجرایی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

-معاون مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

-مسئول تشکلهای سیاسی دانشگاه

-مسئول کانونهای فرهنگی هنری و اجتماعی دانشگاه

-دبیر کانون مدرسان جوان علامه