تماس با معاونت فرهنگی

 لطفا برای تماس از بیرون دانشگاه، ابتدای شماره‌های زیر ۴۸۳۹ را اضافه بفرمایید.

مثال: داخلی: ۱۲۳۴ > شماره مستقیم: ۴۸۳۹۱۲۳۴

 لطفا برای جستجوی اسامی کارشناسان، نام واحدها و یا موضوع کاری خود از کادر زیر استفاده کنید.

واحدتوضیحاتنامداخلی
معاونت فرهنگی-آقای سلمان پور۲۷۰۳
معاونت فرهنگیمعاون فرهنگی و اجتماعیخانم دکتر اسمعیلی۳۵۰۳
معاونت فرهنگیمسئول دفترخانم ناهید شکری۳۵۰۲
معاونت فرهنگیمدیر امور فرهنگیآقای دکتر الماسی۳۵۱۴
معاونت فرهنگیمعاون مدیر امور فرهنگیآقای یوسف اسکندری۳۵۲۶
معاونت فرهنگیمسئول دفتر مدیر امور فرهنگیخانم ساناز صفردوست۳۵۱۹
معاونت فرهنگیدورنگار(فکس)دفتر مدیر امور فرهنگی۳۵۴۲
معاونت فرهنگیمدیر امور اجتماعیخانم دکتر هدی غفاری۳۵۱۰
معاونت فرهنگیدورنگار(فکس)دفتر مدیر امور اجتماعی۳۵۴۷
معاونت فرهنگیسرپرست امور عمومیآقای علیرضا قنبری۳۵۰۱
معاونت فرهنگیحسابدارآقای فرج زاهدی۳۵۰۴
معاونت فرهنگیکارپردازآقای اسماعیل سلمان‌پور۳۵۰۵
معاونت فرهنگیکارشناس ارتباط خانواده و دانشگاه / خانه‌ی آزاداندیشی / کانون دانش‌آموختگانخانم زهرا جلیلیان۳۵۰۶
معاونت فرهنگیکارشناس سراهای دانشجوییخانم فاطمه حدادی۳۵۰۷
معاونت فرهنگیکارشناس پژوهش و پایش فرهنگیخانم نازنین دامرودی۳۵۰۹
معاونت فرهنگیکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیه جوادی۳۵۱۱
معاونت فرهنگیکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییآقای علی قاسمی۳۵۲۲
معاونت فرهنگیکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییخانم سمیرا قناعتیان۳۵۲۳
معاونت فرهنگیکارشناس مستندسازی، رسانه و فضای مجازیآقای فردین دارابی۳۵۱۲
معاونت فرهنگیکارشناس کتب، امور علمی و پژوهش‌های دانشجویی | دبیرخانه کارآفرینی اجتماعیآقای محمدرضا رحمت‌خواه۳۵۱۳
معاونت فرهنگیحوزه امور عمومیآقای علی عطایی۳۵۱۶
معاونت فرهنگیکارشناس کانون‌های فرهنگی، هنری و اجتماعیخانم الهام حسنلو۳۵۱۷
معاونت فرهنگیکارشناس نشریات دانشجوییآقای علی خان‌محمدی۳۵۱۸
معاونت فرهنگیکارشناس تبلیغاتخانم ناهید حیدری۳۵۲۰
معاونت فرهنگیکارشناس امور قرآنی و مذهبی | مسئول اجرایی مسجدآقای حسین نوروزی۳۵۲۴
معاونت فرهنگیکارشناس اردوها و مناسبت‌هاآقای اسماعیل سنجری۳۵۲۷
معاونت فرهنگیآبدارخانه-۳۵۲۵
معاونت فرهنگیکارشناس تشکل‌های اسلامی و سیاسی-۳۵۲۱
معاونت فرهنگیمسئول اجرائی مسجد دانشگاهآقای حسین نوروزی۳۵۱۵
نمایش ۱ تا ۲۹ مورد از کل ۲۹ مورد.